Cam kết về môi trường

KI‧WORKS tin rằng việc bảo vệ môi trường và sự phát triển công nghiệp đều quan trọng như nhau, những doanh nghiệp mất đi quan niệm bảo vệ môi trường, tất nhiên cũng không thể ổn định và phát triển lâu dài được.Chúng tôi thông qua quy hoạch và việc thực hiện hệ thống quản lý môi trường, xây dựng ý thức bảo vệ môi trường đối với nhân viên trong công ty và nhà cung ứng. Trao đổi với tất cả nhân viên, thực hiện đào tạo hợp lý, kiểm tra và đôn đốc, bắt tay thực hiện từ phương diện các chế độ. Giúp mọi người hiểu được ai cũng có trách nhiệm bảo vệ môi trường tự nhiên như nhau, điều này không chỉ là trách nhiệm của KI‧WORKS mà còn là trách nhiệm xã hội của mỗi cá nhân và nhà cung ứng.

Không khí, Nước

Nhà máy tiến hành kiểm
tra định kỳ không khí
và nước bên trong và ngoài nhà máy
không khí thải/ nước thải,
nguồn nước ô nhiễm.

Năng Lượng

Sử dụng tuần hoàn nguồn năng lượng
khởi xướng môi trường xanh
tuyên truyền ý thức
tiết kiệm nguồn năng lượng
sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng.

Rác thải

Phân loại và thu hồi rác phế thải,
tận dụng vật phẩm tái chế,
đề xướng nguyên liệu mang tính tái chế.


Hóa chất &
Chất Độc Hại

Quản lý cách ly khu chuyên chứa
hóa chất và vật phẩm nguy hại,
lựa chọn nghiêm ngặt công ty
thu hồi chuyên nghiệp.

Tiếng ồn

Lắp đặt thiết bị chống ồn
ưu tiên sử dụng các thiết bị có tiếng ồn thấp
định kì kiểm tra trong và ngoài xưởng.

Đất

Đảm bảo đất không bị ô nhiễm,
duy trì môi trường xanh cho nhà xưởng.