Hoạt động giao lưu công nhân


KI.WORKS đã phát triển lâu dài ở Việt Nam, hòa nhập với văn hóa địa phương, Chúng tôi cố gắng tạo ra một môi trường làm việc thân thiện như một đại gia đình, bên cạnh đó cung cấp những kỹ năng xã hội cho nhân viên và đào tạo cho họ những kiến thức chuyên môn như ở trường học để duy trì và phát triển công ty theo chiều hướng lâu dài và bền vững. Chúng tôi đặt niềm tin sâu sắc rằng quý anh chị em công nhân viên chính là tài nguyên quan trọng nhất cho sự phát triển thành công của một công ty. Mối liên hệ hài hòa giữa các công nhân viên với nhau chính là yếu tố thúc đẩy sản xuất cũng như việc quản lý được chặt chẽ hơn. Tôn trọng lẫn nhau - Hỗ trợ lẫn nhau - Cùng hợp tác hướng đến sự phát triển toàn diện.